Υποβολή Εργασιών

 

Υποβολή περίληψης: 10 Απριλίου 2016
Γνωστοποίηση αποδοχής :  22 Απριλίου 2016 
Υποβολή εργασιών: 30 Απριλίου 2016 
Τελική μορφή εργασίας: 15 Μαΐου 2016 
 
 

Οδηγίες  για την αποστολή  των περιλήψεων και του πλήρους κειμένου των εργασιών για τα Πρακτικά του Συνεδρίου

 

Οι περιλήψεις και οι εργασίες θα πρέπει να αποσταλούν στην γραμματεία του συνεδρίου, e-mail: safeevros@gmail.com

 

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Με δεδομένο ότι οι Περιλήψεις Εργασιών θα συμπεριληφθούν στο CD Περιλήψεων όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης:

A. Οδηγίες σύνταξης περιλήψεων

 1. Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις* - με προτεινόμενη γραμματοσειρά Tahoma και μέγεθος χαρακτήρων 10 cpi – και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).*
 2. Ο τίτλος της εργασίας να αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες.
 3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο, π.χ.: Νικόλαος Γεωργίου.
 4. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold), π.χ. Ιωάννα Γεωργίου.
 5. Στο κείμενο της περίληψης, κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, να συμπληρωθεί με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, καθώς και η πόλη. π.χ.: Νικόλαος Γεωργίου¹, Ιωάννα Γεωργίου², Παναγιώτης Ιωάννου¹
  1. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
  2. Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά
 6. Δε θα πρέπει να γίνεται αναφορά του εργασιακού χώρου των συγγραφέων στον τίτλο της εργασίας ή μέσα στο κείμενο της περίληψης.
 7. Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, εργασιακό χώρο των συγγραφέων και το κείμενο της περίληψης.
 8. Η περίληψη να είναι δομημένη ως εξής:

o    Εισαγωγή

o    Σκοπός

o    Υλικό

o    Μέθοδος

o    Αποτελέσματα

o    Συμπεράσματα

Οι ανωτέρω τίτλοι θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες, με τον όρο ότι αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δε θα ξεπερνά τις 250 λέξεις συνολικά.Προς διευκόλυνσή σας για την καταμέτρηση των λέξεων (μέγιστος αριθμός 250), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από το Tools Menu την εντολή Word Count του MS Office Word.

                Είναι απαραίτητο να δηλωθεί στον προβλεπόμενο χώρο του εντύπου υποβολής περίληψης η θεματική κατηγορία, στην οποία εντάσσεται η εργασία, καθώς και ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης (προφορική παρουσίαση ή poster).

                Μετά την υποβολή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις, θα γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποστέλλονται γραπτώς αποκλειστικά από τον υπεύθυνο αλληλογραφίας της εργασίας.

                Περιλήψεις εργασιών με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λ.π. δε θα γίνονται δεκτές.

 

 

Πλήρες Κείμενο εργασιών

Μέγιστο όριο σελίδων: το όριο για το κείμενο των εργασιών  των προφορικών ή γραπτών ανακοινώσεων είναι  6 σελίδες. Το όριο για το  κείμενο των ομιλιών  των προσκεκλημένων εισηγητών είναι 8 σελίδες.

Διαμόρφωση σελίδας:

Σελίδα Α4 με περιθώρια: άνω και κάτω 2,5 cm, δεξιά και αριστερά 3,0 cm.

Γραμματοσειρά: Times New Roman

Μέγεθος γραμμάτων: 12

Διάστιχο: Μονό διάστημα

Διάστημα παραγράφου: 0,5 cm

Πρώτη γραμμή: τίτλος με κεφαλαία γράμματα, στοίχιση αριστερή (όχι έντονα).

Επόμενη γραμμή: κενή.

Επόμενη γραμμή: ονόματα συγγραφέων με πεζούς χαρακτήρες και αριστερή στοίχιση. Προηγείται το μικρό όνομα, (ολογράφως ή αρχικό γράμμα). Αριθμητικοί εκθέτες τοποθετούνται στα ονόματα, αν οι συγγραφείς ανήκουν σε διαφορετικά ερευνητικά ιδρύματα.

Επόμενη γραμμή: διεύθυνση συγγραφέων με πεζούς χαρακτήρες και αριθμητικοί εκθέτες που θα δηλώνουν την αντιστοιχία των διευθύνσεων με τα ονόματα των συγγραφέων.

Επόμενες 2 γραμμές: κενές.

Επόμενες γραμμές: ανάπτυξη της εργασίας σε 6 τμήματα (Περίληψη, Εισαγωγή, Υλικά & Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία). Τα αποτελέσματα και η συζήτηση μπορούν να συγχωνευθούν. Οι εισαγωγικές ομιλίες γενικού ενδιαφέροντος  μπορούν να διαρθρώνονται κατά την κρίση του συγγραφέα.

 Η διαμόρφωση των τμημάτων  να γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:

-Πριν από κάθε τμήμα να υπάρχει μία κενή σειρά.  Ακολουθεί ο τίτλος με πεζούς

χαρακτήρες, υπογραμμισμένος, σε αριστερή στοίχιση.

-Το κείμενο κάθε τμήματος να αρχίζει, στην αμέσως επόμενη σειρά από τον τίτλο

με παράγραφο 0,5 cm και να είναι πλήρως στοιχισμένο.

-  Η βιβλιογραφία  να γραφεί με τον ακόλουθο τρόπο:

Baulcombe  D (2004) RNA silencing in plants. Nature  431: 356-363

Dangl JL,  Jones JDG (2001) Plant pathogens and integrated defense responses

        to infection. Nature 411: 826-833

Bendamahne  A., Querci M., Kanyuca K, Baulcombe DC (1995)

        Agrobacterium transient expression system as a tool for the isolation of disease  

        resistance genes:  application to the Rx2 locus in potato. Plant J. 21: 73-81

 

Πίνακες, Εικόνες και Σχήματα

Πίνακες, εικόνες και σχήματα να ενσωματωθούν στο κείμενο, στην τελική τους μορφή και μέγεθος. Ο τίτλος στους πίνακες να προηγείται, ενώ στα σχήματα και εικόνες να έπεται. Εικόνες και σχήματα ασπρόμαυρα μόνο. 

 

Οδηγίες για ανάρτηση αφίσας / Poster instructions